Lørenskog videregående skole

Oppdragsgiver: 
Viken fylkeskommune

Omfang: 3.800 m2 nybygg og 600 m2 ombygging

Samarbeid med L2, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og CADI interiørarkitekter.

Forprosjekt ferdigstilles etter planen desember 2022

Lørenskog vgs har i dag ca. 1050 elever og ca. 150 ansatte, med opplæringstilbud innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Det er vedtatt at skolen skal bygges ut med 350 nye elevplasser til 2025. Viken fylkeskommune v/Viken eiendom har engasjert arkitekt og rådgivere for gjennomføring 
av skisse og forprosjekt.

Planen er å utvide Lørenskog Videregående skole med bl.a flere klasserom, arealer for elevtjenesten og nytt bibliotek. Utvidelsen er planlagt som et treetasjes nybygg, hvor en broforbindelse skal knytte sammen nye og eksisterende arealer. Programmert bruttoareal for utvidelsen er 3450m2.

I tillegg planlegges et tilbygg til eksisterende bygg på 196m2 som skal inneholde arealer for utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Det er også planlagt en del ombygging i eksisterende arealer på 606m2.

Beskrivelse etter skissefase:
Nybygget er plassert tett inntil et felles gatetun. Bygget føyer seg således inn i rekken av fløyene i eksisterende anlegg, og bidrar sammen med fremtidig utvidelse av idrettshallen, til et samlende uterom. Sykkelparkering i enden av gatetunet bidrar til støyskjerming mot trafikken i nord. Ved en eventuell fremtidig utbygging av resterende tomtearealer, legges det opp til at sykkelparkeringen skal re-lokaliseres og erstattes av et nytt bygg.

Etasjen på bakkeplanet rommer hovedvekten av fellesarealer og publikumsrettede funksjoner. Det er ønskelig at fasadene i denne etasjen er åpne og transparente, slik at virksomheten er synlig på utsiden. Sentralt ved hovedinngangen finner en også læringssenteret og IKT-avdelingen. Elevtjenesten er lokalisert i byggets bakre del, skjermet mot gjennomgangstrafikk og innsyn, men sentralt tilknyttet fellesfunksjonene. Kontorer og møterom vender seg ut mot en skogkledd haug i nord.

Nært hovedinngang ligger vertikal kommunikasjonen med en raus trapp som binder sammen grunnplanet og første etasje med broforbindelsen. Fellesarealet i og rundt trappen er planlagt som skolens 'hjerterom', og rommer plass til uformelle møtesteder og sosiale arenaer, med sittemuligheter i både trappen og i de åpne grupperommene, som er en del av læringssenteret.