Otta barneskole og flerbrukshall

Oppdragsgiver: 
Sel kommune/ HENT Entreprenør AS

Omfang: 4.210m2 skole og 2720m2 flerbrukshall

Ferdigstilt 2023

Kommunestyret i Sel Kommune gjorde et vedtak i juni 2020 at det skal bygges en ny barneskole for trinn 1.-7. Dette skal være en 2 parallell skole for ca. 320 elever og 60 ansatte. 

Prosjektet gjennomføres etter en samspillsmodell, hvor totalentreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører, skal stå for all nødvendig prosjektering i samspill med byggherre. I Fase 1 utvikles forprosjektet i felleskap og målpris etableres, og i Fase 2 utføres detaljprosjektering og utførelse.

Prosjektet omfatter også bygging av ny idrettshall i tilknytning til eksisterende Ottahall, som skal brukes som flerbrukshall og opparbeidelse av skolens uteområde og ombygging av infrastruktur i forbindelse med byggingen. Skolen skal bygges på tomta sør for Otta ungdomsskole 8. - 10. trinn.

Det legges til rette for at skoleanlegget skal bli et nærmiljøanlegg som regelmessig blir brukt også utenom skoletiden. Uteområdet vil oppgraderes og gjøres attraktivt for ungdommers fysiske utfoldelse og aktivitet, slik at skolegården lokker elevene til uteaktivitet i friminuttene og nærmiljøet utenom ordinær åpningstid. Aktivitetstilbudet vil dermed supplere og komplettere utearealene for Otta Ungdomsskole som ligger på nabotomt, slik at området totalt sett blir en møteplass for alle beboere i nærmiljøet.

Arbeidet omfatter også en ny flerbrukshall som skal bygges i tilknytning til eksisterende Ottahall med spilleflate tilsvarende standard håndballbane samt opparbeidelse av uteområde rundt denne inkl. parkering kjøre- og gangarealer.

Kontrakten inkluderer også en opsjon på ombygging av eksisterende skole for 1.- 4. trinn, til en
barnehage for 156 barn.

Se video og les mer om prosjektet her