Otta barneskole og flerbrukshall

Oppdragsgiver: 
Sel kommune/ HENT Entreprenør AS

Omfang: 4.210m2 skole og 2720m2 flerbrukshall

Ferdigstilt 2023

Prosjektet omfatter riving av eksisterende bygg på 3360 kvm, bygging av ny barneskole og flerbrukshall. I prosjektet inngår også bygging av ny gang/sykkelvei, samt langsgående bussoppstillingsplasser og infrastruktur.

Skolen er dimensjonert for to paralleller på hvert trinn (320 elever) med kapasitet til å ivareta ulikt antall elever på hvert trinn. Videre arealer for SFO, musikkrom, naturfag, kunst og håndverk, mat og helse, bibliotek, samt spesialarealer for elever med behov for tilpasset opplæring. I tillegg kommer arealer til administrasjon, lærerarbeidsplasser, elevtjenester, helsepersonell og driftstekniske rom.

I hjertet av skole er det bygget et stort samlingsrom med amfi med tilgang til alle skolens funksjoner.

Flerbrukshallen har en spilleflate på 25 x 45 m med tilhørende garderober, tribune, kiosk og vestibyle. I tillegg inneholder hallen klatresal og aktivitetssal.

Skole og flerbrukshall ligger inn mot eksisterende sentrum i Otta, med Otta ungdomsskole, kjøpesenter og lågen som nærmeste naboer. Adkomster og uteoppholdsareal er koordinert med tilsvarende for ungdomsskolen.

E6 ligger på andre siden av elven og har krevet gode tiltak i forhold til støy. I tillegg er det ivaretatt tiltak i forhold til for 100-års flom i Lågen, noe som viste seg vel fundert i forhold til «Hans» sommeren 2023.

Se video og les mer om prosjektet her