Thora Storm videregående skole 

Byggherre:
Trøndelag fylkeskommune/
Reinertsen AS 
Omfang: 10.645m2
Status: Ferdigstilt 2015

Det ble i samspillfasen gjennomført en bred brukerprosess med deltakelse fra hele personalet både på overordnet og detaljert nivå. Et godt dokumentert og omforent forprosjekt dannet grunnlag for totalentreprisekontrakt, der ARK var engasjert av totalentreprenøren.

Nybyggets høyde er begrenset til 3 etasjer for å etterkomme reguleringsplanens intensjoner om å ivareta omkringliggende vernede byggs egenart og arkitektoniske verdier. Skolen rommer nær 1000 elever og lærere.

Nybygget er gitt form, karakter og materialbruk som harmonerer med og kontrasterer til eksisterende bygg og bydelens relativt homogene bygningsmasse. Samtidig gir nybyggets minimaliserte fotavtrykk og plassering rom for utomhus-arealer med høy brukskvalitet. Løsningen opprettholder og styrker eksisterende murbygning som et selvstendig, men samtidig integrert element i skoleanlegget. 

Nybygget har passivhusstandard.