Holen skole, Bergen

Oppdragsgiver: 
Bergen kommune/ LAB entreprenør AS

Omfang: 9.250 m2
I samarbeid med Arkitektgruppen CUBUS
Ferdigstilt 2022

Foto: Øystein Klakegg

HUS arkitekter vant sammen med LAB Entreprenør, Sweco Norge, CADI og Arkitektgruppen CUBUS pris- og designkonkurransen om nye Holen skole i Laksevåg på oppdrag for Bergen kommune.

Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Dagens to skolebygg erstattes med en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser ute og inne.

Prosjektet har høye miljøambisjoner, nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, og gjennomføres med fossilfri byggeplass.

Vårt tilbud er vurdert som best både på kriteriet «kvalitet - prosjektkvalitet» og kriteriet «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan».

Vårt hovedgrep knytter sammen barneskole og ungdomsskole, samtidig som flyt og forbindelser på bakken mellom de ulike uteområdene opprettholdes - barn og voksne kan bevege seg langs, rundt og gjennom bygget uansett hvor de kommer fra.

Bygningskroppen og høydeforskjellen på tomta utnyttes til å skape skjermede og mer aktive soner i uteområdet som byr på aktivitetsområder for ballspill og lek, samt gangveier og vegetasjon for opphold og rekreasjon.

En «allmenning i skrånende terreng» knytter skolen sammen innendørs. Gulvet i allmenningen tar med bakken inn i bygget. Vertikal åpenhet skaper sikt og sammenheng mellom etasjene. Allmenningen åpner seg mot omgivelsene, og gir utsikt til fjorden og fjellene. Allmenningen er også en «storstue» som knytter seg til skolens viktigste felles rom, og som kan åpnes på kveldstid for idrett og arrangementer for nærmiljøet.

Plassering av skolens funksjoner er nøye vurdert med hensyn til hvem som skal bruke funksjonene når, hvordan de vil oppleve å finne frem dit og hvordan bruken vil fungere innad i rommet.

Læringsarenaene er utformet med stor omsorg for ulike læringsstiler - det er mangfoldige og elastiske løsninger som lager rom for ulike mennesker og ulike løsninger. Arenaer for læring ved samhandling er særlig vektlagt, men det finnes også rom for individuell læring i ro eller frontalundervisning i grupper