Mosjøen skole

Oppdragsgiver: Vefsn kommune/ HENT
Omfang: 4.900 BTA

Ny Mosjøen skole bygges for 300 elever på 1-7. trinn. Skolen har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring for 2 elever, samt arealer for mottaksklasse for flyktninger.

Skolen bygges på samme tomt som dagens skole og idrettsbygg. Dagens skolebygg skal være i bruk fram til ny skole står ferdig.

Ny skole plasseres nordøst på tomta, langs Jernbanegata og med hovedadkomst fra Håreks gate. Elevenes uteområder blir mot vest og sør. Eksisterende idrettsbane beholdes.

Gatenettet rundt skolen er oppgradert i senere tid for å bedre trafikksikkerheten. Trafikkmønster og gateutforming rundt skolen beholdes i all hovedsak som i dag. Skolebygget planlegges i to etasjer, med rom for tekniske anlegg på deler av taket. Bygget planlegges med fasader med utstrakt bruk av tre, samt mindre felter med glassfasader som fremhever inngangene og byggets organisering.

Skolen organiseres rundt en tydelig akse som går fra hovedinngang i nord, til kveldsinngang for idrett i sør. Aksen videreføres i utomhusanlegget som et viktig element for å orientere seg og finne fram både ute og inne. Spesialrom, lærerarbeidsplasser, administrasjon og gymsal ligger vest for gata, mens elevarealer, SFO, tilrettelagt opplæring og kjøkken for mat og helse samles i vest. Sentralt i bygget ligger «skolens hjerte», i form av musikkrom med scene som kan åpnes mot amfi. Dette blir skolens «storstue og vil være et viktig samlingspunkt.

Elevene får sine innganger til arealer for de enkelte trinnene mot vest. Uteområdet utformes med arealer for uteopphold og aktivitet, og vil være åpent og tilgjengelig for nærmiljøet.

2023 – 2025. Detaljprosjektering (fase 2) startet våren 2024, planlagt overlevering av bygg i januar 2026.