Lindeberghjemmet

Oppdragsgiver: Oslo kommune,
Skanska Norge AS

Omfang: 15.700 BRA
Status: Ferdigstilt 2018

Lindeberghjemmet bygger videre på et skisseprosjekt som lå til grunn for vedtatt detaljreguleringsplan. HUS arkitekter vant sammen med Skanska og samarbeidspartnere høsten 2016 en konkurranse om optimalisering av skisseprosjektet.

Vi utarbeidet en prosessplan som inkluderte en skriftlig vurdering av skisseprosjektets utviklingsmuligheter og hvordan vi i samspill kunne bearbeide prosjektet slik at det kunne gjennomføres prosjektet innenfor tekniske og økonomiske rammer, uten reduksjon i innhold eller omfang.

Plan for brukerinvolvering inngikk i prosessplanen, der viktige suksesskriterier var etablering av gjensidig tillit, et tydelig mandat for involvering, og en styrt, stegvis prosess med økende grad av detaljering og modning av løsninger.

Forprosjekt i samspill ble gjennomført våren 2017.  Forprosjektet ble gjennomført med ukentlige møter der Integrated concurrent engineering (ICE) var et sentral prosessverktøy. Aktørene var samlokalisert, og diskuterte og løste problemstillinger med utstrakt bruk av 3D-modell.

Prosessen var godt strukturert. En profesjonell brukerorganisasjon i SYE hadde både eierskap til skisseprosjektet og en klar intensjon om å bringe prosjektet innenfor realiserbare rammer. Dette bidro i stor grad til at suksessfaktorene tillitt - mandat - styrt modning ble ivaretatt i samspillet. Etter forprosjektet gjennomgikk prosjektet en fase med politiske vedtak og justeringer i dialog med plan- og bygningsetaten (PBE). Prosjektet er gjennomført i totalentreprise med Skanska, og åpnet vinteren 2021.