Raufoss videregående skole

Oppdragsgiver: Innlandet fylkeskommune
/ Veidekke Entreprenør AS

Omfang: 11.500 m2 ombygging og nybygg
Status: Under bygging, ferdigstilles 2023

Skoleanlegget skal utformes så fleksibelt og generelt at det over tid kan tilpasses nye organisasjonsformer, nye læringsformer, skiftende elevtall og skiftende sammensetning av elevgrupper.

Oppdragsgiver ser for seg en tredeling av utviklingsprosessen:

1. Kartlegging av tilstand.
2. Skisseprosjekt hvor konseptløsning utvikles, kostnadsestimat utarbeides og løsning forankres med skoleorganisasjonen og byggherreorganisasjonen før overgang til neste fase.
3. Forprosjekt hvor konseptløsningen videreutvikles til et fullverdig for-/detaljprosjekt som skal danne grunnlag for samspillsentreprenørens tilbud på Målpris samt inngå i samspillsavtalen for gjennomføringsfasen.