Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

Holtermanns veg 2 og 
Klæbuveien 100, 
Trondheim kommune
Planident: r20230030
Kommunens saksnr.: 2023/12588

Igangsetting av arbeid med reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Holtermanns veg 2 og Klæbuveien 100, Gnr/bnr 62/461, 62/144, 62/458 og 62/459, og deler av Gnr/bnr 405/106, 62/528, 405/210, 62/562, 404/370 og 405/105 på Elgeseter i Trondheim.

Planområdet og planstatus

Planområdet er på ca. 5,9 daa. De to aktuelle eiendommene er i dag uregulert. I gjeldende Kommuneplanens areal 2012-2024 er området satt av til Sentrumsformål. I foreløpig forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 er området satt av til Byggesone 1.

Utsnitt av gjeldende Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Utsnitt av foreløpig forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en høyere utnyttelse av eiendommen Holtermanns veg 2. Det arbeides primært med tilbygg og påbygg for å utvide kontorarealet. I kombinasjon med kontor kan det være aktuelt å tillate noe bolig og tjenesteyting, og å åpne for bevertning og forretning ut mot gata.

Hensynet til borettslaget Klæbuveien 100 og forholdet til Gløshaugvegen i forbindelse med campusplanen er de mest vesentlige forhold som må løses i planprosessen. I tillegg grenser planområdet til hensynssone kulturmiljø for Gløshaugen og Lerkendalsområdet (enhetlig trehusmiljø).

Se for øvrig «Beskrivelse ved innsending av planinitiativ.pdf» samt kommunens tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte for mer inngående beskrivelse av prosjektet.

Kommunen har i brev av 28.12.2023 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er Holtermannsvei 2 AS. Plankonsulent er Frost Eiendom AS v/ Ane Tinmannsvik, i tett samarbeid med, HUS arkitekter AS v/ Rune Tonstad Andersen.

Informasjon og medvirkning

Alle som ønsker, kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til Frost Eiendom AS, tlf. 73 96 97 00.

Innspill til planarbeidet sendes til: Frost Eiendom AS, Hornebergvegen 7a, 7038 Trondheim, 
eller til ane@frost.no innen 25.2.2024.