Skytterhusfjellet omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Sør-Varanger kommune, Byggmesteran

Omfang: 3.490m2

Status: Ferdigstilt 2020

Prosjektet har tomt på Skytterhusfjellet med utsikt sørover mot ås/viddelandskapet, innover mot Bjørnevatn, gruvene og grensen. En liten kolle begrenser utsikt mot sørvest, men terrenget åpner seg mot sørøst. Man ser også ned til Prestevatn fra øvre del av tomten. Tomten er utfordrende i kraft av at deler av den er myr og at det må masseutskiftes, mens et øvre platå har fjell i dagen og har lokale kvaliteter.

Adkomst er fra Monumentveien langs nordøstre tomtegrense. Nærmeste nabo er en barnehage i sørøst og et planlagt forretningsbygg nordvest for tomten, litt høyere i terrenget. Aktivitetssenteret legges nærmest vei og adkomst, Omsorgsboligene sørøst i byggeområdet nær tomtegrense mot grøntareal. Dette gir offentlighet til innganger nord for byggene og skjermer et lunt felles sørvendt uteområde mellom byggene. Dette opparbeides som sansehage.

Det etablerer også en privatsfære mot sørvest på solsiden av omsorgsboligene. Denne disposisjonen gjør at boligdelen tar lite tomteareal, og det åpnes for at større arealer kan tilbys allmenhet, og kollektive funksjoner for anlegget. Skrenten og platået mot nordvest forblir ubebygd naturtomt og inngrepene i terrenget blir dermed små.

For Omsorgsboligene som er lagt sørvest på tomten har det vært viktig å skjerme private utearealer ved å gi boligene en langstrakt form med alle leiligheter og leilighetens private uteareal, vendt mot sol og utsikt, og med kontakt med terrenget mot sørvest. Felles inngangsforhold og fellesarealer ligger vendt mot Aktivitetssenter og adkomst.

Skytterhusfjellet Omsorgsboliger har passivhusstandard.