Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Øvre Husby

Last ned PDF dokumentet for å komme til alle dokumenter i saken.  

Forslag til detaljregulering for Øvre Husby, legges ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er fra 15. desember 2023 – 2. februar 2024.

Forslaget til reguleringsplan er vist i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 17.11.2023 (og plankart sist endret 23.11.2023). Plandokumentene inkluderer konsekvensutredning og ROS-analyse.

Planområdet omfatter Øvre Husby med tilgrensende arealer og omfatter totalt et areal på 75,9 daa.

Forslagsstiller er Leka kommune. Plankonsulent er HUS arkitekter AS i samarbeid med HENT AS og WSP Norge AS som er byggherre.

Hensikten med planarbeidet er tredelt:

  1. Regulere arealer til nytt helsetun, som omfatter sykehjem, heldøgns omsorgsboliger og helsehus med tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
  2. Tilrettelegge for nye boenheter ettersom det er mangel på sentrumsnære boliger på Leka. Planforslaget sikrer aldersvennlige boenheter, boenheter i bofelleskap og allmenne boliger for salg - både kommunale og private.
  3. Det legges til rette for ny blandet bebyggelse med kontor, forretning, bolig og offentlig/privat tjenesteyting, innenfor arealet hvor eksisterendehelsetun er plassert.

Langs eksisterende fylkesveg, FV 7132, Skeisveien og Leknesveien, regulerer en inn ny gang- og sykkelveg i henhold til gjeldende Kommuneplanens arealdel (KPA). Ny turveg sørvest-nordøst gjennom planområdet, og ny turveg videre mot nord og Leka barne- og ungdomsskole sikres opparbeidet i tråd med Kommuneplanens arealdel.

Planforslaget sikrer og areal til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR-areal).

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 17/3, 17/8, 17/30, 17/65, 17/36, 17/39, 17/69, 17/70, 17/73, 17/79, 17/91, 17/108, 17/132, 17/133 og deler av 511/1 og Olbergveien (Mnr mangler), ved øvre Husby i Leka kommune.