Kunngjøring:

Øvre Husby, Leka kommune

I henhold til plan- og bygningsloven, § 12-8, varsles det satt i gang planarbeid for Øvre Husby, og i henhold til forskrift om konsekvensutredning, kapittel 2, sendes planprogram med tema som skal konsekvensutredes for planforslaget Øvre Husby på høring. Eiendommene som omfattes av planarbeidet er gnr./bnr. 17/3, 17/8, 17/30, 17/65, 17/36, 17/39, 17/69, 17/70, 17/73, 17/79, 17/91, 17/108, 17/132, 17/133 og deler av 511/1 og Olbergveien (Mnr mangler), ved øvre Husby i Leka kommune.


Planområdet er ca. 77,3 daa og vist som eksisterende offentlig eller privat tjenesteyting, landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift LNF(R), boligbebyggelse og kombinert bebyggelse - bolig og omsorgsboliger i Kommuneplanens arealdel 2013-2025, KPA.

Hensikten med planarbeidet er å regulere arealer til nytt helsetun, herunder helsehus og sykehjem. I nær tilknytning til helsetunet er det ønskelig å legge til rette for cirka 8 omsorgsboliger eller aldersvennlige boliger som er universelt tilgjengelige. Leka kommune ønsker óg å se på muligheten for å tilrettelegge for nye arealer til boligtomter for salg, både kommunale og private. Planforslaget vil legge til rette for å regulere gang- og sykkelveg langs Skeisveien og Leknesveien sør og øst for planområdet i henhold til gjeldende Kommuneplanens arealdel, KPA.

Det skal gjennomføres en forenklet konseptvalgutredning på hvor nytt helsetun skal plasseres. Alternativer til plasseringer er eksisterende tomt, gnr./bnr.: 17/30 og 17/65, på ny tomt gnr./bnr.: 17/143 eller en kombinasjon av eksisterende og ny tomt. I nær tilknytning til helsehuset er det ønskelig å legge til rette for cirka 8 omsorgsboliger Det skal også sees på handlingsrommet for å legge til rette for flere kommunale og private boligtomter innenfor planområdet.

Planforslaget skal sikre fortsatt areal til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift LNF(R).

Størrelse og omfang av helsehus, sykehjem, areal til omsorgsboliger og private og kommunale boligtomter, gang- og sykkelveg og andre forbindelser mm. vil utredes i løpet av planprosessen.

Kommunen har i brev av 17.02.2023 avgjort at areal til nytt boligformål ikke er i samsvar med overordnet plan, KPA, og faller inn under forskrift om konsekvensutredning og at det skal utarbeides planprogram.

Det er ikke ventet at planforslaget vil få vesentlige virkninger utenfor området. Planforslaget vil skape noe økt biltrafikk i området ettersom helsehuset og sykehjemmet utvides, og en ønsker å legge til rette for flere private og offentlige boligeiendommer. I planprosessen vil det tatt endelig stilling til omfanget av etablering av boligområder.

Etter førstegangsbehandling vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn av Leka kommune og berørte parter vil få varsel om dette. Man kan da sende inn merknader innen en angitt frist. Offentlig ettersyn blir også kunngjort på kommunen sine nettsider.

Forslagsstiller er Leka kommune og plankonsulent er HUS arkitekter AS.

Innspill til planforslaget sendes til: 
HUS arkitekter AS, Nordre gate 10, 7011 Trondheim, eller til plan@husark.no innen 23.04.2023.

Innspill til planprogrammet sendes til:
HUS arkitekter AS, Nordre gate 10, 7011 Trondheim, eller til plan@husark.no innen 14.05.2023.

Dokumenter som følger varsel om planoppstart av reguleringsarbeid og planprogram med konsekvensutredningstema for Øvre Husby:

  • Kartutsnitt, planavgrensning ved varsel om planoppstart
  • Planbeskrivelse ved planoppstart
  • Ros-analyse ved planoppstart
  • Forslag til Planprogram med konsekvensutredningstema

Dokumentene ligger tilgjengelig for nedlastning her: