Sykehuset i Levanger, Intensivavd.

Byggherre: HELSE Nord Trøndelag HF

Prosjekttype: Helsebygg

Adresse: Kirkegata 2, 7600 Levanger

Omfang: 600 m²

Status: Ferdigstilt 2012

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: ca 30 mill

Referanse: Trond Hustad

Prosjektets første fase omfattet utarbeidelse av funksjonsprogram og planløsninger for ny enhet for intensiv og tung overvåkning ved Sykehuset Levanger. Arbeidet foregikk i samarbeid med SINTEF Helse.

Prosjektet ble organisert og gjennomført som en omfattende samspillsprosess med brukere/fagmiljø og beslutningstakere. En overordnet forutsetning for prosjektet var at eksisterende intensivavdeling og del er av medisinsk hjerteovervåkning skulle slås sammen fysisk og organisatorisk innenfor et gitt areal i eksisterende bygningsmasse.
Samspillsprosessen resulterte i en forprosjektrapport med løsningsforslag og kostnadskalkyle. Etter ferdig forprosjekt har HUS arkitekter AS også hatt ansvaret for detaljprosjektering av valgt løsning, samt oppfølging i byggefasen. 
Den nye avdelingen har kapasitet på inntil 11 pasienter. Ett av pasientrommene kan også fungere som et fullverdig luftsmitteisolat ved behov.
Det viktigste premisset for løsningen har vært å ivareta virksomhetens behov for effektiv logistikk, kommunikasjon og oversikt. Avdelingen er organisert med pasientrom ut mot fasadene rundt en sentral kjerne bestående av støtterom og – funksjoner.
Bruk av naturmaterialer og rolige farger har vært viktig for utformingen av interiøret i prosjektet, da dette sammen med ro, hvile og utsikt har dokumentert positiv helseeffekt for denne pasientgruppen.
De fysiske og arealmessige begrensingene for prosjektet har stilt høye krav til smarte og integrerte løsninger for oppbevaring, inventar og utstyr.
 

Last ned PDF